บันทึกประจำวัน สัปดาห์ที่ 3
หน่วยยานพาหนะ

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า รับเด็กจากผู้ปกครอง พาเด็กไปเก็บขยะ ดูแลเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ พาเด็กไปเข้าห้องน้ำ
ก่อนเข้าห้องเรียน เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้า สอนเคลื่อนไหวและจังหวะ(ผู้นำ-ผู้ตาม)
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (เรื่องยานพาหนะ) กิจกรรมสร้างสรรค์ (การวาดภาพต่อเติมยานพาหนะ)
กิจกรรมกลางแจ้ง (เล่นเครื่องเล่น-สนาม)
ช่วงกลางวัน พาเด็กไปรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลเด็กล้างหน้าแปรงฟัน เก็บเงินออมเด็ก
สวดมนต์เข้านอน
ช่วงเย็น ให้เด็กดื่มนม เล่นเกมการศึกษา ส่งเด็กกลับบ้านและเตรียมสื่อการสอนในวันพรุ่งนี้
…………………………………………
วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า รับเด็กจากผู้ปกครอง พาเด็กไปเก็บขยะ ดูแลเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ พาเด็กไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องเรียน สอนกิจกรรมเคลื่อนไหว(การปฏิบัติตามข้อตกลง) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ พาเด็กไปศึกษานอกห้องเรียน(ดูโรงจอดรถ) กิจกรรมสร้างสรรค์ (การประดิษฐ์รถจากกล่อง)
กิจกรรมกลางแจ้ง (เกมโยนห่วง)
ช่วงกลางวัน พาเด็กไปรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลเด็กล้างหน้าแปรงฟัน เก็บเงินออมเด็ก
สวดมนต์เข้านอน เล่านิทานให้เด็กฟัง
ช่วงเย็น ให้เด็กดื่มนม เล่นเกมการศึกษา ส่งเด็กกลับบ้านและเตรียมสื่อการสอนในวันพรุ่งนี้
…………………………………………
วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า รับเด็กจากผู้ปกครอง พาเด็กไปเก็บขยะ ดูแลเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ พาเด็กไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องเรียน สอนกิจกรรมเคลื่อนไหว (การปฏิบัติตามคำสั่ง) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (เรื่องยานพาหนะที่ใช้ทางน้ำ) กิจกรรมสร้างสรรค์ (การพับเรือจากกระดาษ)
กิจกรรมกลางแจ้ง (เกมงูกินหาง)
ช่วงกลางวัน พาเด็กไปรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลเด็กล้างหน้าแปรงฟัน เก็บเงินออมเด็ก
สวดมนต์เข้านอน
ช่วงเย็น ให้เด็กดื่มนม เล่นเกมการศึกษา )ส่งเด็กกลับบ้าน และเตรียมสื่อการสอนในวันพรุ่งนี้
…………………………………………

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า รับเด็กจากผู้ปกครอง พาเด็กไปเก็บขยะ ดูแลเด็กเข้า แถวเคารพธงชาติ พาเด็กไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องเรียน เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้า สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (เรื่องยานพาหนะที่ใช้ทางอากาศ) กิจกรรมเคลื่อนไหวฯ (การทำท่าประกอบเพลง) กิจกรรมสร้างสรรค์ (การพับจรวด) กิจกรรมกลางแจ้ง (เกมลิงชิงบอล)
ช่วงกลางวัน พาเด็กไปรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลเด็ก ล้างหน้าแปรงฟัน เก็บเงินออมเด็ก
สวดมนต์ไหว้พระเข้านอน
ช่วงเย็น ให้เด็กดื่มนม เล่นเกมการศึกษาและดูวีดีเกี่ยวกับจรวด เพราะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยยานพาหนะ ส่งเด็กกลับบ้านและ เตรียมสื่อการสอนในวันพรุ่งนี้
…………………………………………
วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า รับเด็กจากผู้ปกครอง พาเด็กไปเก็บขยะ ดูแลเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ พาเด็กไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องเรียน เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้า สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวฯ (การทำท่ากายบริหารประกอบเพลง) กิจกรรมเสริมฯ (การระมัดระวังในการเดินทางให้ปลอดภัย)
กิจกรรมสร้างสรรค์ (การทำงานเป็นทีม) กิจกรรมกลางแจ้ง (การเล่นบ่อน้ำบ่อทราย)
ช่วงกลางวัน พาเด็กไปรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลเด็กล้างหน้าแปรงฟัน เก็บเงินออมเด็ก
สวดมนต์เข้านอน
ช่วงเย็น ให้เด็กดื่มนม เล่นเกมการศึกษา เปิด CD ก-ฮ ให้เด็กดู ส่งเด็กกลับบ้านและทำความสะอาดห้องเรียน
…………………………………………
วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า วันนี้ไปมหาวิทยาลัย มีการสัมมนาครั้งที่ 1 อาจารย์มาอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการพูดคุยเรื่อง Web blog มีการถามปัญหาที่ไปพบเจอกันมาในสถานที่ฝึกสอนของแต่ละหน่วยโรงเรียน
ช่วงเย็น กลับมาพิมพ์แผนการสอนในสัปดาห์ต่อไป
…………………………………………
วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า วันนี้ตื่นมาทำความสะอาดที่พัก มาช่วยครูประจำชั้นดูแลทำความสะอาดห้องเรียน ไปถ่ายเอกสารแบบฝึก (สอนพิเศษ) กลับมาเลี้ยงนมลูกหมา
ช่วงเย็น พิมพ์แผนการสอน ตัดดอกไม้เตรียมบอร์ดวันพ่อให้ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พักผ่อน
…………………………………………

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ